งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2563

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2563

1. คู่มือการใช้งานระบบ e-Project 

2. คู่มือการใช้งานระบบ e-Investment

3. กลยุทธ์ แผนงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งานระบบeInvestment.pdf
คู่มือการใช้งานระบบ e-pro.pdf
กลยุทธ์ แผนงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf