ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 40 รายการ
2. โรงเรียนบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 43 รายการ
3. โรงเรียนบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 89 รายการ


[post:2019-08-15 17:02:05]

อ่านเพิ่มเติม »


งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง HB 7802

[post:2019-06-24 14:48:38]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกบัญชี รวมไปถึงเทคนิควิธีการปรับปรุงบัญชีในระบบ 3 มิติ ระบบการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานด้านเงินทดรองหมุนเวียน โดยมี คุณประพัฒน์ พิละกันทา เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม HB7210

[post:2019-06-21 10:30:10]

อ่านเพิ่มเติม »


งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ครั้งที่ 1  โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม HB7802  คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-04-02 13:59:01]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :