ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสพบปะ และ ประชุมหารือความร่วมมือกัน ณ ห้องประชุม 7211 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

[post:2022-05-02 11:24:14]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน หลักสูตร และการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพสูง ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งสองสถาบัน โดยมีกำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก ชั้น 1 อาคาร เทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

[post:2021-05-17 16:24:11]

อ่านเพิ่มเติม »


ในวันพุธที่ พฤศจิกายน 2563
  
อาจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก) 
นางสาวนภัสภรณ์ ผุยใจ (หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ)
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน) 

ได้เข้าศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับที่มา ขั้นตอน กระบวนการจัดตั้ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง พาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการฯ

[post:2020-11-05 11:31:48]

อ่านเพิ่มเติม »[post:2020-07-02 08:45:23]

อ่านเพิ่มเติม »
[post:2020-06-22 16:40:06]

อ่านเพิ่มเติม »


ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มก.ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มก. และผู้สนใจ


ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยต่างประเทศและตีพิมพ์นานาชาติ" วันที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 15.00-17.00 น. 

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.นวพร สโนดิน มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ


ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้โดยการพิมพ์แจ้งชื่อและสังกัดในช่อง Chat ของโปรแกรม Zoom และฟังการบรรยายโดยผ่านลิงก์ 

ดังต่อไปนี้ (รับจำนวนจำกัด) 


Topic: Kowit Pimpuang’s Zoom Meeting

Time: Jun 29, 2020 03:00 PM Bangkok


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84905264619?pwd=MjlxMHFFZDUydm90YTI1Snhja0VuZz09


Meeting ID: 849 0526 4619

Password: 226886

[post:2020-06-22 16:34:46]

อ่านเพิ่มเติม »


หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหลักสูตร "พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม" ในหัวข้อ "วิชาการรับใช้สังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความยากจน" ดังรายละเอียดตามแนบ Link

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2563 ทาง Link Click


[post:2020-06-17 15:16:01]

อ่านเพิ่มเติม »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ดำเนินงานบริหารจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวารสารมนุษยศาสตร์สาร ด้านระบบบริหารจัดการวารสาร การจัดการระบบวารสารออนไลน์ การออกแบบพัฒนารูปเล่มวารสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7211

[post:2019-03-21 15:50:21]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-MIS เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณอัศณา ปิยสุรประทีป ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 คณะมนุษยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

[post:2018-11-21 17:10:26]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)" โดย อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7801


[post:2018-06-29 18:23:56]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :