งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

การขอเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ฯ (ค่าตอบแทน) ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการขอค่าตอบแทน การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) พร้อมใบสำคัญรับเงิน

2. ส่งบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ (ตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ) ผ่านทางภาควิชาฯ ของท่าน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์

3. งานบริหารงานวิจัยฯ จะพิจารณาเอกสารต่างๆ ก่อนส่งไปให้สำนักงานบริหารงานวิจัย (ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าว

4. เมื่อมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานบริหารงานวิจัยฯ จะแจ้งหนังสือบันทึกข้อความกลับมายังคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ทราบผลการอนุมัติและดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

5. เจ้าของผลงานดังกล่าว ตรวจสอบข้อมูลผลงานวิชาการผ่านระบบ CMU Research > จัดการข้อมูล > ติดตามงวดเงินสนับสนุนโครงการวิจัย เพื่อใช้สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย