งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ/ คำสั่ง ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

 ประกาศ 

1. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการฯ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (Click)
- Terms and regulations for grant support for academic work production (ENG click)

2. เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ของคณะมนุษยศาสตร์ (ฉบับที่ 5/ 2564 (Click)
- Academic article publications reward (remuneration) in the national journal database (ENG Click)

3. เรื่อง ทุนสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ฉบับที่ 1/ 2564) (Click)
- Grant support for translation, language correction, proofreading, and page charge/publication fees (ENG Click)


4. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) (2561) (Click)
- Overview of Creating Massive Open Online Courses (MOOCs) Grant Support Rules and Regulations (ENG Click)

5. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าอุดหนุนจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (2559) (Click)
- Deduction Rules and Regulations for Research Projects that Receive External Funding (ENG Click)

6. เรื่อง ทุนไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Click)
- Overseas Academic Conferences (ENG Click)

7. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (Click)
8. เรื่อง การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินผลผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (Click)
9. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเป้า CMU-RL 4-9 (Click


 คำสั่ง 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ (วาระฯ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64 ) (Click)

 คู่มือ 

1. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Click)