งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 25/11/63

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์ 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                    1.1. เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์

                                    1.2. รายการงบลงทุน งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

                                    1.3. คำของบลงทุนงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

                                4.1. พิจารณาคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กลางปี) 

                                4.2. พิจารณาคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต้นปี)

                

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ –ไม่มี-