งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ขั้นตอน/วิธีการ (1) รายงานความก้าวหน้า (2) ส่งผลงานเพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิฯ/ ปิดโครงการ (3) ขยายเวลา/ ยุติ โครงการฯ