งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์ม คำขอรับการสนับสนุนค่าแปล ตรวจทานและแก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) บทความวิจัยและบทความทางวิชาการฯ (คณะมนุษยศาสตร์)

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge/publication fee) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะมนุษยศาสตร์

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คำขอรับการสนับสนุนค่าแปล ตรวจทานและแก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) บทความวิจัยและบทความทางวิชาการฯ (คณะมนุษยศาสตร์) พร้อมใบสำคัญรับเงิน >>>Click<<<

2. ส่งบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ (ตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ) ผ่านทางภาควิชาฯ ของท่าน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์

3. งานบริหารงานวิจัยฯ จะส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติการให้ค่าสนับสนุน 

4. เมื่อบทความผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว งานบริหารงานวิจัยฯ ส่งไปให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (งานแผนฯ เดิม) เพื่อจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ค่าสนับสนุนฯ ดังกล่าว 

5. เมื่อมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว งานบริหารงานวิจัยฯ จะตัดเบิกเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อเบิกงานการเงิน การคลังและพัสดุ ต่อไป

6. เงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับบัญชีที่ท่านได้รับเงินเดือนจากคณะมนุษยศาสตร์