คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสร่วมหารือด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่