กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้โครงการการออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน

  • By: Admin
images description

อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้โครงการการออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Kaizen) ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ . ห้องประชุม ๕๐ ปี อาคาร HB คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบงานในภาพรวมอย่างมีประสิทธิผล ภายใต้พื้นฐานการทำงานอย่างมีความสุข