พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โรงเรียนการเรือนโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งนำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี และ คณะฯ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสืบสานเจตนารมณ์ตามข้อตกลงและให้การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดร่วมกัน และเผยแพร่/เป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน การวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาขยายเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ตามประเด็นความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1) การสร้างหลักสูตร การสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ 2) การจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3) การจัดโครงการและกิจกรรมตามสาขาที่เชี่ยวชาญผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างสองสถาบัน