กิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Global Digital technology in the integrative humanities research

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Global Digital technology in the integrative humanities research"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
- สร้างเครือข่ายและแลกเปลื่ยนองค์ความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในด้านมนุษยศาสตร์โดยศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
- บูรณาการศาสตร์สู่ระดับสากล และ เพื่อการขอทุนวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์