กิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ KYOGEN Workshop โดยสมาชิกชมรมละครโน สำนักเคียวเก็น อิซุมิ

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "KYOGEN "Workshop" เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ Hidekazu Yamamoto คุณ Shinya Izumi สมาชิกชมรมละครโน สำนักเคียวเก็น อิซุมิ และ คุณ Noriaki Matsuo, Designated Assistant Professsor, Center for Japanese Language and Culture, Gifu University เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผ่านการรับชม และทดลองปฏิบัติจริง