โครงการ “อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต”

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต" ภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต" และการประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา ระดับนักเรียนและระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ อาจารย์สิทธิชัย พันชน และอาจารย์อมรัตน์ เฟื่องวรธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่