ข่าวกิจกรรมทั้งหมดสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจศึกษาในภาษาของอินเดีย สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่

1. นายธวัชชัย มาดหมาย รหัสนักศึกษา 590110174

2. นายสุทธิเทพ สานธรรม รหัสนักศึกษา 600410150

3. นางสาวสุพรรณจิตร สีเนตร์ รหัสนักศึกษา 600110420

4. นางสาวฮารุนะ ซูซูกิ รหัสนักศึกษา 590115508

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม HB7203

[post:2019-11-21 14:18:45]

อ่านเพิ่มเติม »


สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจศึกษาในภาษาของอินเดีย สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวขวัญชฎา วีวงษ์

2. นางสาวกาญจนาพร สามารถ

3. นางสาวกรัชกาย ใจวงค์

4. นายพลวัฒน์ กันทะสม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7210

[post:2018-11-29 10:33:39]

อ่านเพิ่มเติม »


สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีอาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-02-22 16:43:14]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :