ข่าวประกาศ

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170128 และ E170129 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  • By: Admin