ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

  • By: Admin