ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร / 教員 / Teaching Staff

อาจารย์ประจำหลักสูตร / 教員 / Teaching Staff

 ศ.ดร.ชิเกฮารุ ทานาเบ้
 Ph.D.(สังคมมานุษยวิทยา)
 มหาวิทยาลัยลอนดอน
 สหราชอาณาจักร
田辺 繁治
名誉教授 Ph.D.(社会人類学)
ロンドン大学、英国
Prof. Emeritus Shigeharu Tanabe
Ph.D. in Social Anthropology
University of London
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Ph.D.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนาโกย่า
ญี่ปุ่น

アッタチャック・サッタヤーヌラック
教授、Ph.D.(経済学)
名古屋大学、日本
Prof. Attachak Satayanurak    
Ph.D. in Economics
Nagoya University, Japan
ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
Ph.D.(สังคมและวัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยคีวชู
ญี่ปุ่น
タナポーン・トリラッサクルチャイ
助教授、Ph.D.(比較社会文化)
九州大学、日本
Assistant Prof. Thanabhorn Treeratsakulchai 
Ph.D in Social and Cultural StudiesKyoshu University, Japan
ผศ. ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ
Ph.D.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน
เดนมาร์ก
シン・スワンナキット
助教授、Ph.D.(歴史学)
コペンハーゲン大学、デンマーク
Assistant Prof. Sing Suwannakij
Ph.D. in History
University of Copenhagen, Denmark 
ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
M.A.(การศึกษาเปรียบเทียบสังคม)
มหาวิทยาลัยเซเก
ญี่ปุ่น 
ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン
助教授、M.A.(社会比較)
成蹊大学、日本
Assistant Prof. Benjang Jaisai der Arslanian
M.A. in Socio-comparative
Seikei University, Japan
ผศ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ
Ph.D.(มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
西田 昌之
助教授、Ph.D.(人類学)
オーストラリア国立大学、豪州
Assistant Prof. Masayuki Nishida
Ph.D. in Anthropology
Australian National University, Australia
อ.สรัญญา คงจิตต์
M.A.(ภูมิภาคศึกษา:ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยทสึคุบะ
ญี่ปุ่น
サランヤー・コンジット
講師、M.A.(地域研究:日本語)
筑波大学、日本
Lect. Saranya Kongjit
M.A. in Area Studies (Japanese)

Tsukuba University, Japan
อ.วากาโซเนะ เรียวตะ
M.A.(วรรณกรรม)
มหาวิทยาลัยโฮเซ
ญี่ปุ่น
若曽根 了太
講師、M.A.(文学)
法政大学、日本
Lect. Ryota Wakasone
M.A in Literature
Hosei University, Japan

- ไม่มีเอกสารประกอบ -