งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564