งานบริหารทั่วไป

ทำเนียบหัวหน้างานบริหารทั่วไป

1. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์     หัวหน้างานบริหารทั่วไป (11 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 กันยายน 2573) 

2. นางวัฒนี แสงจันทร์                หัวหน้างานบริหารและธุรการ (6 กันยายน 2545 - 30 กันยายน 2551)

3. นางเสาวณีย์ สุแก้ว                  หัวหน้างานบริหารและธุรการ