งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบฟอร์มจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี 2566 (งบแผ่นดิน) /บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี 2566 (งบแผ่นดิน) และเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์

ตามไฟล์แนบ