ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ภารกิจของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センターの活動 / Activities

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มีภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยเน้นการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลักดังต่อไปนี้
日本研究センターは、さまざまな活動を通じて、日本に関する知識の創造と普及活動を行う。その活動は次の5分野である。
Japanese Studies Center aims to contribute to creating new perspectives in Japanese studies and promoting to distribute knowledge on Japanese studies for public by following five strategies.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาที่มีคุณภาพ / 質の高い日本研究とその向上 / Developing further knowledge of Japanese studies

การสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษา หรือ “นักญี่ปุ่นศึกษา” เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้าง การพัฒนา และการขยายความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นสู่สังคมท้องถิ่น โดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มุ่งหวังให้ “นักญี่ปุ่นศึกษา” มีลักษณะเฉพาะของความรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะสามารถเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ในช่วงปี พ.ศ. 2556

2013年8月から、日本研究修士課程コースを開講し、日本に関する知識の創造と発展を担う人材を育成する。また、チェンマイを中心とする地元社会のニーズに応える知識を効率よく創造してゆく。

Since August, 2013, the master’s course of Japanese Studies has been operated to produce intellectuals to create a new perspective in Japanese knowledge. In addition, the center aims to provide adequate knowledge to fit needs of local societies in Chiang Mai and surrounds.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของท้องถิ่น / 地元社会参加型の学術活動 / Developing research methods involving intellectual interests of local society

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จะมีการจัดบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้นทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาจารย์ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

日本研究センターは、日本に関連する講義や学術セミナーを企画・開催する。北部タイで活躍する学生、教員、そして一般の人々にも、日本をよりよく理解してもらえるように努力する。

Japanese Studies Center plans and coordinates lectures and academic seminars related with Japan. The center works for promoting further understanding of Japan among students, faculty and citizen in Northern Thailand.

3. การให้บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น / 書籍及び音響画像教材の閲覧・貸出 / Operating library of Japan-related books and audio-visual materials

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มีหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆจำนวนกว่า12,000 เล่ม ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียหลากหลายประเภท อาทิเช่น DVD, VDO, CD, และเทป ไว้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทุกท่านไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้อมูล หรือเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

日本研究センターは、日本に関連する書籍を12,000冊以上集蔵しており、学生、教員はもとより、一般の利用者にも閲覧・貸出サービスを行っている。センター内では、DVD、カセットテープ、ビデオなど音響映像教材を閲覧することもできる。

Japanese Studies Center stores more than 12,000 Japan-related books in the library and provides library service for students and faculty as well as visitors. Audio-visual materials such as DVDs, cassette tapes and videos can be watched in the center.

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น / 日本文化・芸術の鑑賞 / Providing opportunities to engage with Japanese culture and fine arts

    ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วยพร้อมกัน โดยจะมุ่งเน้นการมองชีวิตชาวญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมผ่านงานประเพณีต่าง     ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งแทนการเน้นเฉพาะความประทับใจในความสวยงามอลังการของพิธีกรรมต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว

    日本研究センターは、日本の文化・芸術を紹介している。日本に伝わる四季折々の行事や芸術を楽しみながら学ぶことができる。日本文化の美しさを堪能するだけでなく、日本人がいかに暮らしているかが理解できる。


    Japanese Studies Center introduces Japanese culture and fine arts to public. The center provides the opportunity for students to learn seasonal events in Japanese     tradition and fine arts with fun. Though the activities, the center promote the understanding not only the beauty of Japanese culture but also the Japanese way of life.


5. ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัย / 研究活動 / Conducting academic research

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มุ่งเน้นและส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษาให้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

日本研究センターは、語学教育にとどまらない総合的な日本研究を行う。教員や学生はもちろん、日本社会に関心を寄せる一般の人々が、日本に対する理解を深めてもらえるよう努力する。

Japanese Studies Center conducts not only Japanese language education, but also integrated studies on Japan. The center works for promoting further understanding of Japan among faculty, students and citizen who are interested in Japan.

- ไม่มีเอกสารประกอบ -