ภาควิชาการท่องเที่ยว

การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

              ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.. 2516  เป็นต้นมา  ดังนี้

              1)  หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป  (ต่างประเทศจำนวน 28 รุ่น

              2)  หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ  (เดินป่าจำนวน รุ่น

              3)  หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ  (ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่จำนวน รุ่น

              4)  หลักสูตรผู้นำเที่ยวในชุมชน จำนวน รุ่น

              รวมมัคคุเทศก์ที่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้วมากกว่า 3,500 คน ทั้งนี้ เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

             ปัจจุบัน ภาควิชาการท่องเที่ยวจัดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นประจำปีละ 1 รุ่น โดยปกติจะเริ่มรับสมัครประมาณเดือนมกราคมของทุกปี และจัดอบรมประมาณช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของกรมการท่องเที่ยวในปีนั้นๆ ด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมได้ทางเว็บไซต์ และแฟนเพจของภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ไม่มีเอกสารประกอบ -