สาขาวิชาภาษาจีน

เสนอข้อร้องเรียน

เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเสนอข้อคิดเห็นของท่าน หรือเสนอข้อร้องเรียนปัญหาต่อสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อเสนอพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยท่านสามารถไปที่ "https://goo.gl/forms/5N8zRF23Qj8BstIE3" หรือสแกน QR code ดังปรากฎนี้


- ไม่มีเอกสารประกอบ -