สาขาวิชาภาษาจีน

งานสืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561” โดยมี ฯพณฯ เหริน อี้เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมากล่าวโอวาทเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์เสิ่น อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศรัณภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวี จันทร์ส่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางทักษะภาษาจีน โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน การเขียนพู่กันจีน และการประกวดขับร้องเพลงประกอบจินตลีลา ซึ่งไม่เพียงจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนดียิ่งขึ้นเท่านั้น  ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ที่ทำการสอนภาษาจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

และนอกจากกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ การแต่งกายด้วยชุดจีน ศิลปะการตัดกระดาษ ศิลปะการถักเชือกจีน และศิลปะการชงชาจีน และยังมีร้านอาหารจีนในจังหวัดเชียงใหม่มาออกบูธให้ชิมอาหารจีนฟรีอีกด้วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร HB7

- ไม่มีเอกสารประกอบ -