งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ/ คำสั่ง (ด้านงานวิจัย)

 ประกาศ 

1. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการฯ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (Click)
2. เรื่อง เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ของคณะมนุษยศาสตร์ (ฉบับที่ 5/ 2564 (Click)
3. เรื่อง ทุนสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ฉบับที่ 1/ 2564) (Click)
4. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) (2561) (Click)
5. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าอุดหนุนจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (2559) (Click)

6. เรื่อง ทุนไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Click)
7. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (Click)
8. เรื่อง การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินผลผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (Click)


 คำสั่ง 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ (วาระฯ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64 ) (Click)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -