ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ระเบียบปฏิบัติการยืมหนังสือ


ระเบียบปฏิบัติในการยืมหนังสือที่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
日本研究センター付属図書室利用規約
Japanese Studies Center Library Regulations

เปิดทำการตั้งแต่ / จันทร์ - ศุกร์  8:30-12:00 น. , 13:00-16:30 น. (เสาร์ - อาทิตย์: ปิดบริการ) 
利用時間 / 月-金 8:30-12:00, 13:00-16:30(土-日:閉室)
The opening hours/ Monday- Friday 8:30-12:00, 13:00-16:30 (Saturday-Sunday: Closed)

ประเภทผู้ใช้บริการ
利用者分類
Users’ Categories
บัตร
身分証明書
Identification Documents
สิทธิการยืมจำนวน
貸出冊数
Item Limit
ระยะเวลา
貸出期間
Loan Period

นักศึกษา และ บุคคลภายนอก
学生、および外部利用者
For Students and Public
บัตรนักศึกษา/ บัตรประจำตัวประชาชน/ ใบอนุญาตขับขี่
学生証/ IDカード/運転免許証

Student ID Card / National ID Card / Driver’s License
3เล่ม
3冊
3 books
1อาทิตย์
1週間
1 week
อาจารย์ และ คนญีปุ่น
教員、及び日本人
For Faculty and Japanese Citizen
ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์แนบ
パスポートのコピー及び連絡先(電話番号もしくはEメール)
Passport and Contact Information (Telephone Number or E-mail Address)
5เล่ม
5冊
5 books
2อาทิตย์
2週間
2 weeks 
  • กรุณาส่งหนังสือคืนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยห้ามนำหนังสือที่ยืมกลับชึ้นไปวางบนชั้นด้วยตนเอง
  • สื่อ VCD DVD (ที่ไม่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ), พจนานุกรม, นิตยสาร, หนังสือการ์ตูน และหนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาต ไห้ยืมออกห้องศูนย์ฯ
  • หากส่งหนังสือคืนช้ากว่ากำหนด จะมีค่าปรับ 5 บาท/เล่น/วันที่เลยจากกำหนด
  • 読んだ本は、本棚ではなく、返却デスクへ戻して下さい。
  • 視聴覚教材および辞書・雑誌・マンガ・参考文献等はセンター内での閲覧のみとします。
  • 返却延滞の場合は、1冊あたり1日5バーツの延滞料を課します。
  •  Books should be returned not on the shelf, but to circulation desk.
  • Audiovisuals, dictionaries, magazines, cartoons and reference books should only be used in the library.
  • In case of late return, an overdue fine at the rate of 5 baht per book per day will be imposed from the due date.

- ไม่มีเอกสารประกอบ -