การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์

images description
ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
images description
กรรมการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
images description
กรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
images description
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
images description
กรรมการ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
images description
กรรมการ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม
images description
กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์

images description
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
images description
images description
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี
images description

คณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์

images description
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล
images description
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
images description
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
images description
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
images description
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
images description
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร
images description
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
images description
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
images description
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช
images description
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี
images description
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย รองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา ขัติยะ
images description
หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล
images description
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม
images description
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ นายประพัฒน์ พิละกันทา