งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD)
images

ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็น หน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
อาคาร HB 7 ชั้น 2
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3219, 0-5394-2345