สาขาวิชาภาษาเกาหลี

images

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
images

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) มาสคอต (Mascot) และ การประกวด Vlog ในหัวข้อ “One Day Trip in CMU” สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

การประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ประจำปี 2562

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับอนุมัติให้เปิดสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี ในปีการศึกษา 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ก็ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท และเนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญของภาษาเกาหลีในโลกปัจจุบัน ทางสาขาวิชา ฯ จึงมีโครงการที่จะดำเนินการจัดตั้งวิชาภาษาเกาหลีขึ้นเป็นวิชาเอกในอนาคตอันใกล้

แนะนำหน่วยงาน


หัวหน้าสาขา :    อาจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี
E-mail : sayamon.sorn@cmu.ac.th


อาจารย์ประจำ : อาจารย์ นริศรา ไตรบุตร
E-mail : narisara.t@cmu.ac.th


อาจารย์ประจำ : อาจารย์ Hyekyung Choi
 E-mail : chha99@hotmail.com


KF Visiting Professor :  อาจารย์ Junghyun Kim
E-mail : junghyun.kim@cmu.ac.th


อาจารย์พิเศษ : อาจารย์ ภัททิรา เยาวภา
E-mail : jphatthira@gmail.com


อาจารย์พิเศษ : อาจารย์ Kahee Lee
E-mail : kahee829@gmail.com

การเรียนการสอน

ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาเกาหลีเปิดสอนกระบวนวิชาเลือกเสรีและกระบวนวิชาโทให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทุกคณะ โดยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 8 กระบวนวิชา ได้แก่ ภาษาเกาหลี 1, ภาษาเกาหลี 2, การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1, การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2, ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1, ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2, ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว, สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น

โอกาสในการทำงาน

นักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาโท  สามารถนำความรู้ทางภาษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพตามสาขาของตนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา หรืองานที่ต้องอาศัยความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ครูสอนภาษา ล่าม พนักงานบริษัท  มัคคุเทศก์  พนักงานโรงแรม พนักงานสายการบิน งานประชาสัมพันธ์ งานฝ่ายต่างประเทศในกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5394-2335

หมายเลขโทรสาร : -

Facebook page : www.facebook.com/KoreanCMU