การประชุมเจรจาความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • By: Admin
images description

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการประชุมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์