คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาการท่องเที่ยว

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาการท่องเที่ยว เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ