การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ปีการศึกษา 2563)

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสาตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564