โครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ

  • By: Admin
images description

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง HB 7802