งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีมนตรี วิริยา


 หน้าที่  เป็นหน่วยปฏิบัติงานและประสานงานหลักกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาการรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

หมวดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

งานด้านหลักสูตร/ประชุม/พัฒนาวิชาการ
1) การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
2) การจัดประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ คณะมนุษยศาสตร์
3) การส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการเรียน การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

งานด้านการแต่งตั้งกรรมการ/อาจารย์
1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
3) การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
4) การแต่งตั้งกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจำคณะฯ
5) การแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย
6) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
งานด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา

- ไม่มีเอกสารประกอบ -