งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

การขอค่าตอบแทน การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ของคณะมนุษยศาสตร์

ขั้นตอนการขอค่าตอบแทน การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ของคณะมนุษยศาสตร์

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์) พร้อมใบสำคัญรับเงิน

2. ส่งบันทึกข้อความ และแบบฟอร์มฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ (ตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ) ผ่านทางภาควิชาฯ ของท่าน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์

3. งานบริหารงานวิจัยฯ จะพิจารณาเอกสารต่างๆ ก่อนส่งไปให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (งานแผนฯ เดิม) เพื่อจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าว

4. เมื่อมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว งานบริหารงานวิจัยฯ จะตัดเบิกเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อเบิกงานการเงิน การคลังและพัสดุ ต่อไป

5. เงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับบัญชีที่ท่านได้รับเงินเดือนจากคณะมนุษยศาสตร์