ข่าวกิจกรรม

ประชุมระดมความคิดระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาบ้านและชุมชน


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าบ้านและชุมชน จัดประชุมระดมความคิดระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาบ้านและชุมชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาบ้านและชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้อง HB7802 เวลา 08.30 – 12.00 น.