ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Webinar


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Webinar โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายช่วงต่างๆ ดังนี้
         ช่วงที่ 1 : บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ชุดปฐมพยาบาลจิตใจนักศึกษาฉบับอาจารย์ที่ปรึกษา โดย อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         ช่วงที่ 2 : บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วินัยนักศึกษาและทุนการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
         ช่วงที่ 3 : บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบควรทราบ กฏพึงรู้เพื่อการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา โดย นายมงคล  ปินตาโมงค์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และคุณหยาดนที ปินตาโมงค์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่