ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม HB 7211