ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 65 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องเรียนต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ได้คำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เป็นอย่างดี เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้า  ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7