ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประภา สมนักพงษ์ ภาควิชาการท่องเที่ยว  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่