ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563(ไหว้สาปู่จาครู มนุษยศาสตร์ ปี๋๖๓)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ไหว้สาปู่จาครู มนุษยศาสตร์ ปี๋๖๓) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

               ทั้งนี้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษาทุกคนและมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่