ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  และคุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่