ข่าวกิจกรรม

เปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์ (Open House)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "เปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์ (Open House)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์