ข่าวกิจกรรมทั้งหมดกลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดแสดงผลงานนักศึกษา Final Project : Everything is Art Relation โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสายศิลปสัมพันธ์และต่างสาขาวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเนื้อหาภายในงานจะประกอบด้วยผลงานจากกระบวนวิชา การออกแบบในงานคหกรรมศาสตร์ (Design for Home Economic) นักจัดตกแต่งอาหาร ( Food Stylist) และ การจัดงานในโอกาสพิเศษ (Event Organization for Special Occasion) Workshop การทำกระเป๋าจากผืนไวนิลที่ใช้แล้ว โดยพิธีเปิดงานมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน วันพฤหัสบดีที่  21 พฤศจิกายน  2562 ณ บริเวณโถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-11-21 15:58:39]

View details »

สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ "Food design & Innovation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ที่เรียนในกระบวนวิชา 006470 (SEM IN HOME & COMMUNITY) โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก"เชฟเมย์" พัทธนันท์ ธงทอง The 2nd Top Chef Thailand I และคุณเมธา ดำรงวงษ์สุวินัย ผู้จัดการแบรนด์ H&M สาขา CentralFestival Chiangmai เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวันดี หน่อคำศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง"นวัตกรรมการจัดการขยะจากการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มช. 

[post:2018-12-21 11:08:24]

View details »
 

ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :