ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม Humanities Happy Workplace @CMU Fair ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรแห่งความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย
    1. กิจกรรมการบรรยาย
        - หัวข้อ "เทคนิคการลงทุนเปลี่ยนชีวิต และการบริหารการเงินส่วนบุคคล" โดย อาจารย์ สุภาพงษ์ นิลเกษ 
          CEO Awesome Business Learning 
        - หัวข้อ "ท่าทางในการทำงานที่ถูกวิธี" โดย คุณสุภางค์ เมืองแก้ว งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    2. กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล  อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. กิจกรรมการออกบูธ และการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

[post:2019-02-27 15:02:51]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"มนุษยศาสตร์คู่คุณธรรม:บทบาทหน้าที่และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน" จากคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวข้อ"การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" ของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดย คุณฐิติภัสร์ สวัสดี หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ"ความสุขในการทำงาน" โดย อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ"นโยบายการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

[post:2018-07-02 17:13:27]

View details » 

ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :