ประกาศ/แจ้งเวียน

แจ้งย้ายจุดใช้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. สายที่ 4


ให้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. สายที่ 4 ณ จุดรับ-ส่ง คณะมนุษยศาสตร์ หน้าอาคาร HB 7

เอกสารประกอบข่าว 1