การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 และ HB7302 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



เอกสารประกอบข่าว 1