กฎ/ระเบียบต่างๆ

คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบข่าว 1