ประกาศ/แจ้งเวียน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบข่าว 1